Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

 1. Artikel 1. Definities
   
  Aanbieding: iedere aanbieding, offerte en korting van Healthy Meals;
   
  Afnemer: een (rechts)persoon met wie Healthy Meals; een overeenkomst heeft gesloten;
   
  Diensten: werkzaamheden die Healthy Meals verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;
   
  Koop op afstand:
  de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bepaald in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek en in samenhang gelezen met artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;
   
  Opleiding: door of in opdracht van Healthy Meals verzorgde of georganiseerde trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;
   
  Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Healthy Meals en Afnemer totde levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;
   
  Healthy Meals:
   
  Healthy Meals, gevestigd aan de Bijlmermeerstraat 20b 2131 HG Hoofddorp, KvK-nummer 69088527
   
  Partijen: Healthy Meals en Afnemer 
   
  Product:
   
  Maaltijden, abonnementen, losse trainingen, trainings- en voedingsadviezen, blessurebehandeling, een roerende zaak, zoals supplementen, trainingsmaterialen en andere benodigdheden.
   
  Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, Dienst enProduct van Healthy Meals en elke Overeenkomst.2.2.
   
  Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
   
  2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door HealthyMeals uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
  Artikel 3.
   
  Aanbod, totstandkoming Overeenkomst
  3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Healthy Meals zijn vrijblijvend en gelden voor de duur zoals daarbij is vermeld.
   
  3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van HealthyMeals van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer.
   
  3.3 Healthy Meals behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.
   
  Artikel 4.
  Koop op afstand
   
  4.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
   
  4.2. Artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
   
  4.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Healthy Meals die Healthy Meals binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Healthy Meals bekendgemaakte vertegenwoordiger.
   
  4.4. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Producten de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Healthy Meals retourneren, conform de door Healthy Meals verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
  4.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.
   
  4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 dient Afnemer klachten binnen bekwame tijd na de ontdekking dat het product niet aan de overeenkomst voldoet schriftelijk aan Healthy Meals te melden.
   
  Artikel 5.
   
  Prijzen5.1. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport-of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Healthy Meals.
  Healthy Meals behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
   
  5.2. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijn de een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen n
   
   
   
   
   
   
  ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Healthy Meals de ontbinding inte roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie maandenvanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd totontbinding van de Overeenkomst.Artikel 6. Betaling6.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s en uiterlijk binnen tien (10) dagen nafactuurdatum door overmaking op een door Healthy Meals aangewezenbankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Maaltijdendienen direct via iDeal te worden voldaan op onze website.6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Healthy Meals ofopschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming vanHealthy Meals6.3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele)betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling isvereist. Healthy Meals heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente tevermeerderen met 5% in rekening te brengen.6.4. Indien Healthy Meals overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijkemaatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van degenomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% vanhet factuurbedrag, met een minimum van € 250,=.Artikel 7. Levering en leveringstermijn7.1. De door Healthy Meals opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnenen vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits allegegevensdie benodigd zijn voor de levering door Afnemers aan Healthy Meals terbeschikking zijn gesteld.7.2. De levering van een Product geschiedt per (TNT) post. Indien levering per postniet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheidgesteld een Product af te halen op een nader door Healthy Meals aan te wijzen adresdan wel de leveringvan het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. Detransportkosten dienen door Afnemer te worden voldaan.Artikel 8. Klachten, retouren8.1. Klachten van Afnemer binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product ofna verlening van de Dienst dienen schriftelijk te geschieden, onder vermelding vaneen duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van hetdesbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervaltiedere aanspraak van Afnemer jegens Healthy Meals inzake gebreken van hetgeleverde Product en de geleverde Dienst.8.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd hetProduct te retourneren aan Healthy Meals indien het Product niet is besteld of isbeschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Healthy Meals De kosten vanretourzending komen voor rekening van Afnemer.8.3. Afnemer dient in datgeval het Product met alle geleverde toebehoren en in de
  originele staat en originele verpakking aan Healthy Meals te retourneren, conform de door Healthy Meals verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Healthy Meals zal Healthy Meals zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Healthy Meals de klacht en de retourzending gegrond acht.
   
  Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
   
  9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk-en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Healthy Meals of aan licentiegevers van Healthy Meals
   
  9.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van €5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van €500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Healthy Meals op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.9.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Healthy Meals per direct en schriftelijk aan Healthy Meals te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Healthy Meals op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die HealthyMeals neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Healthy Meals of haar licentiegevers.
   
  Artikel 10. Aansprakelijkheid van Healthy Meals en vrijwaring
   
  10.1. De totale aansprakelijkheid van Healthy Meals voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Healthy Meals In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van HealthyMeals is de totale aansprakelijkheid van Healthy Meals beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.
   
  10.2. De totale aansprakelijkheid van Healthy Meals voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
   
  10.3. Afnemer vrijwaart Healthy Meals voor alle aanspraken van derden ter zake van door Healthy Meals geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Healthy Meals en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.
   
  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico
   
  11.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Healthy Meals tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van,samenhangende met of voortvloeiende uit de door Healthy Meals geleverde Producten is verschuldigd.
   
  11.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Healthy Meals dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.
   
  Artikel12. Toepasselijk recht
   
  12.1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.
   
  Artikel 13. Geschillenbeslechting
   
  13.1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Haarlem.